Polityka KYC

1. WPROWADZENIE.

Niniejsza polityka „Know Your Customer” (Poznaj Swojego Klienta, dalej „Polityka”) określa stosowanie procedury „Know Your Customer” przez Firmę (dalej „Firma”, „My”, „Nas”, „Nasze").

Na potrzeby niniejszej Polityki:

 • a) strona internetowa Vulkanvegas.com jest określana jako „Serwis";
 • b) każda osoba fizyczna posiadająca konto w Serwisie jest określana jako „Użytkownik".


2. CELE NINIEJSZEJ POLITYKI.

Firma stosuje środki określone w niniejszej Polityce w następujących celach:

 • Aby zapobiegać naruszeniom Regulaminu Serwisu i innych obowiązujących dokumentów;
 • Aby zapobiegać praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym naruszeniom przepisów AML/CTF;
 • Aby zapobiegać korzystaniu z Serwisu przez dzieci;
 • Aby zapobiegać oszustwom, zmowom i wszelkim innym niezgodnym z prawem lub nielegalnym działaniom w obrębie Serwisu;
 • Aby zapobiegać wszelkim ryzykom prawnym oraz finansowym i niebezpieczeństwu utraty reputacji.


3. OCENA RYZYKA.

Firma stosuje podejście oparte na analizie ryzyka rekomendowane przez Grupę Specjalną ds. Działań Finansowych (Financial Actions Task Force – FATF) w celu oceny każdego Użytkownika w zakresie określonym niniejszą Polityką.

Ryzyka zostały skategoryzowane w następujący sposób

Ryzyko geograficzne / związane z krajem. Firma ocenia kraj pobytu/zamieszkania Użytkownika uwzględniając między innymi następujące kryteria:

 • Czy kraj zamieszkania Użytkownika (jurysdykcja) jest określany przez Komisję Europejską jako „kraj trzeci o strategicznych brakach” (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1675 lub wszelkimi innymi przepisami zmieniającymi to rozporządzenie) i czy jurysdykcja Użytkownika jest w wykazie jurysdykcji „wysokiego ryzyka i innych monitorowanych jurysdykcji” FATF;
 • Czy kraj zamieszkania Użytkownika (jurysdykcja) jest określany przez wiarygodne źródło jako nieposiadający odpowiednich zabezpieczeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu lub jest określany przez wiarygodne źródła jako kraj o wysokim stopniu korupcji, wspierający terrorystów lub ich działania.


Ryzyko związane z Użytkownikiem. Firma sprawdza Użytkownika Serwisu uwzględniając między innymi następujące kryteria:

 • Czy Użytkownik jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 • Czy Użytkownik jest objęty sankcjami Unii Europejskiej lub Organizacji Narodów Zjednoczonych;
 • Czy aktywność Użytkownika wzbudza podejrzenia. Przykłady podejrzanej aktywności to między innymi: a) nadmierne wpłaty środków; b) korzystanie z kilku urządzeń w celu uzyskania dostępu do Serwisu w krótkim okresie czasu; c) korzystanie z urządzenia Użytkownika przez innych Użytkowników Serwisu; d) korzystanie z jednego adresu IP przez kilku Użytkowników; e) korzystanie z jednego urządzenia elektronicznego przez kilku Użytkowników.


Ryzyko związane z transakcjami. Firma sprawdza wydatki Użytkownika, aby upewnić się, że nie są one zbyt duże i/lub nieproporcjonalne. Jeśli transakcja Użytkownika wydaje się podejrzana, Firma stosuje dodatkowe środki (zobacz „monitorowanie transakcji”).

4. WERYFIKACJA.

Firma przeprowadza standardową weryfikację (w sensie prawnym – zachowuje należytą staranność) w następujących przypadkach:


 • A. Łączna kwota transakcji przeprowadzonych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu wynosi co najmniej 1000 USD/EUR;
 • B. W procesie oceny ryzyka stwierdzono, że Użytkownik stwarza znaczące ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;
 • C. Zachowanie Użytkownika wzbudza obawy, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób naruszający Regulamin;
 • D. W innych przypadkach – jeśli pracownicy Firmy uznali, że weryfikacja jest konieczna.


Przeprowadzając standardową weryfikację, Firma zwraca się do Użytkownika o przesłanie dokumentów. Są to:

 • Kopia lub zdjęcie dokumentu tożsamości Użytkownika;
 • Zdjęcie karty płatniczej, której Użytkownik użył lub chce użyć do wpłacenia depozytu w Serwisie. Imię i nazwisko posiadacza karty muszą być zgodne z imieniem i nazwiskiem zweryfikowanego Użytkownika. Kod CVV oraz numer karty płatniczej (z wyjątkiem pierwszych 6 i ostatnich 4 cyfr) mogą być ukryte lub zakryte. Imię i nazwisko posiadacza karty nie mogą być w żaden sposób ukryte lub zakryte.
 • Zdjęcie Użytkownika, na którym widać dokumenty wymagane do przejścia weryfikacji.
 • W niektórych przypadkach dokument potwierdzający adres zamieszkania Użytkownika. Na przykład rachunek za media, rachunek telefoniczny lub inny dokument, który w świetle miejscowych przepisów prawa uznaje się za wystarczający do potwierdzenia adresu Użytkownika.
 • W niektórych przypadkach wyciąg bankowy, pismo z placówki służbowej lub zakładu pracy.
 • W niektórych przypadkach zawiadomienie o stanie podatków.
 • Zdjęcie Użytkownika trzymającego kartkę papieru, na której odręcznie zapisano następujące informacje: a) adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji oraz b) datę wniosku o zdjęcie i kod potwierdzający.
 • Inne dokumenty lub dane, których może wymagać dana sytuacja.
 • W niektórych przypadkach Firma może wymagać od Użytkownika odbycia rozmowy z Obsługą Klienta Serwisu (w tym rozmowy wideo).

5. DODATKOWA WERYFIKACJA OSÓB ZAJMUJĄCYCH EKSPONOWANE STANOWISKO POLITYCZNE I UŻYTKOWNIKÓW W JURYSDYKCJACH WYSOKIEGO RYZYKA.

Firma przeprowadza dodatkową weryfikację w następujących przypadkach:

A) Użytkownik jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w świetle art. 3 ust. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie. zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bądź Użytkownik jest członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
Zgodnie z art. 3 ust. 9 wyżej wymienionej dyrektywy osobami zajmującymi eksponowane stanowisko polityczne są osoby fizyczne, które pełniły lub pełnią znaczące funkcje publiczne, w tym:

 • (a) szefowie państw, szefowie rządów, ministrowie lub wiceministrowie;
 • (b) członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych;
 • (c) członkowie organów zarządzających partii politycznych;
 • (d) członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych;
 • (e) członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych;
 • (f) ambasadorowie, chargés d'affaires oraz wyżsi oficerowie sił zbrojnych;
 • (g) członkowie organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych.
 • (h) dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz członkowie zarządów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach.

Powyższa lista wyklucza urzędników średniego i niższego szczebla.

Art. 3 ust. 10 dyrektywy 2015/849 „członka rodziny” definiuj w następujący sposób:

 • (a) małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 • (b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonek lub osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

B) Kraj zamieszkania Użytkownika (jurysdykcja) jest określany przez Komisję Europejską jako „kraj trzeci o strategicznych brakach” (zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2016/1675 lub wszelkimi innymi przepisami zmieniającymi to rozporządzenie) i/lub jurysdykcja Użytkownika jest w wykazie jurysdykcji „wysokiego ryzyka i innych monitorowanych jurysdykcji” FATF;

C) W innych przypadkach – jeśli firma uznała, że taka procedura jest konieczna.

D) Kraj zamieszkania Użytkownika (jurysdykcja) jest określany przez wiarygodne źródło jako nieposiadający odpowiednich zabezpieczeń przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu lub jest określany przez wiarygodne źródła jako kraj o wysokim stopniu korupcji, wspierający terrorystów lub ich działania.

W ramach procedury dodatkowej weryfikacji Firma wymaga przesłania dokumentów lub informacji określających źródło dochodów Użytkownika zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w kraju Użytkownika. Ponadto ukończenie procedury dodatkowej weryfikacji jest ostatecznie zatwierdzane przez kierownictwo wyższego szczebla Firmy.

Firma zastrzega sobie prawo do gromadzenia dodatkowych danych weryfikacyjnych Użytkownika na potrzeby niniejszej Polityki. Ponadto jeśli: a) Użytkownik odmawia poddania się weryfikacji i/lub b) Firma ma wystarczające podstawy, by sądzić, że Użytkownik korzysta z Serwisu do celów niezgodnych z prawem, a Użytkownik nie dostarczy dowodów na to, że jest inaczej, Firma może powiadomić o tym odpowiednie organy regulacyjne/rządowe/finansowe.

6. MONITOROWANIE AKTYWNOŚCI.

Wszystkie operacje Użytkowników są sprawdzane pod kątem podejrzanej aktywności. Podejrzana aktywność obejmuje między innymi:

 • Korzystanie z kilku kart płatniczych za pośrednictwem różnych agentów płatności proponowanych przez Firmę;
 • Określony kod błędu zwracany przy próbie płatności;
 • Korzystanie z kart płatniczych wydanych przez różnych emitentów z różnych regionów;
 • Korzystanie z różnych instrumentów płatniczych w krótkim okresie czasu (kart, portfeli elektronicznych, transakcji bankowych);
 • Okazanie przez Użytkownika niechęci do weryfikacji jego konta lub instrumentu płatniczego lub odmowa poddania się takiej weryfikacji;
 • Niezgodność geolokalizacyjna kluczowych danych dotyczących Użytkownika (obywatelstwa, adresu zamieszkania, operatora sieci komórkowej, adresu IP, geolokalizacji, numeru BIN karty płatniczej itd.);
 • Sprzeciw Użytkownika wobec rozmowy telefonicznej lub rozmowy wideo oraz nieprzekazanie przez Użytkownika zdjęcia, na którym ten trzyma dokument tożsamości (mimo prośby Firmy);
 • Zgodność numeru identyfikacyjnego urządzenia Użytkownika (telefonu, komputera, tabletu) z numerem identyfikacyjnym urządzenia przypisanego do innego konta w Naszym systemie.

W przypadku wykrycia podejrzanej aktywności sprawa zostanie przekazana do Wydziału ds. Zwalczania Oszust w celu oceny ryzyka ze strony danego Użytkownika i podjęcia dalszych działań. Wydział ds. Zwalczania Oszustw dokona oceny sprawy i przekieruje ją do właściwego wydziału w celu dalszego rozpatrzenia.

7. MONITOROWANIE TRANSAKCJI.

Wszelkie transakcje Użytkowników polegające na wpłacie lub wypłacie środków muszą spełniać następujące wymagania:

 • W przypadku transakcji z wykorzystaniem kart płatniczych imię i nazwisko posiadacza karty muszą być zgodne z imieniem i nazwiskiem właściciela konta w Serwisie. Tym samym korzystanie z kart płatniczych stron trzecich jest zabronione.
 • W przypadku transakcji z wykorzystaniem e-portfela adres pocztowy powiązany z e-portfelem musi być zgodny z adresem użytym przez Użytkownika do założenia konta w Serwisie.
 • Jeśli depozyt został wpłacony z instrumentu płatniczego i nie można wypłacić środków na ten sam instrument płatniczy, środki są wypłacane na konto bankowe Użytkownika lub na inny instrument płatniczy – pod warunkiem, że w sposób wiarygodny ustalono, iż ten nowy instrument płatniczy należy do danego Użytkownika.
 • Firma nie przyjmuje płatności realizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych zapewniających anonimowość (kryptowalut, anonimowych portfeli itp.).
 • Firma nie wypłaca środków wpłaconych przez jednego Użytkownika na instrument płatniczy innego Użytkownika.

8. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW I DANYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Dokumenty i dane zgromadzone podczas weryfikacji oraz inne dane finansowe (w tym dane transakcyjne i dowody pomocnicze) są gromadzone, przechowywane, udostępniane i chronione w zgodzie z:

 • Ustawodawstwem Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a konkretnie dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE;
 • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO");
 • Ustawą o terminach przedawnienia roszczeń (Ustawa 66(I)/2012) Republiki Cypryjskiej;
 • Polityką prywatności Serwisu.

9. POPRAWKI I ZMIANY.

Niniejsza Polityka może zostać zmieniona lub poprawiona w dowolnym momencie i według uznania Firmy. Użytkownik ma obowiązek okresowego sprawdzania treści niniejszej Polityki na wypadek zmian i poprawek. Zarejestrowani Użytkownicy są powiadamiani o wszelkich zmianach niniejszej Polityki w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany podczas rejestracji konta w Serwisie. Dalsze korzystanie z Serwisu po wysłaniu powiadomienia jest równoznaczne z przeczytaniem i zaakceptowaniem zmian niniejszej Polityki.

reportservice pixel image